موسسه گوهر شناسی تیلا در سال ۱۳۹۵ با مجوز سازمان فنی و حرفه ای آغاز بکار نمود. طی این مدت با توجه به تجربه و توانایی همکاران این موسسه توانسته است تا با ایجاد کارگاههای آموزشی و تولیدی متعدد در استان کرمان به فعالیت خود ادامه دهد.