فیروزه گوهر باستان شناسی

جواهری با رنگ آسمانی پیروزه یا فیروزه گوهری باستانی است که نام آن تداعی معنای…