گارنت (بیجاده) گوهر باستان شناسی

ویژگیهای یک گوهر زیبایی یک گوهر برآمده از سختی، دوام، درخشندگی، جلاء و رنگ آن…