یشم گوهر باستان‌شناسی

در چین باستان از ۲۵۰۰ سال قبل یشم را می‌شناختند. یشم از سنگ‌های قیمتی چین…