تمدن هلیل وکارگاههای صنعتی تراش سنگهای قیمتی

کاوش‌های کارلوفسکی کاوش‌های کارلوفسکی قبل از سال ۱۳۵۶ در تپه یحیی آن را به یکی…